Skip to content

Gìog Ort!

Gìog Ort!
Gìog Ort!

Beathaichean

Tiugainn agus ionnsaich mar a bhruidhneas tu air beathaichean, eadar cat a tha na pheata agus leòmhann a bhios a’ beucail. An do smaoinich thu riamh dè bhios crogall ‘ag ràdh’? Chan fhada gus am faigh thu a-mach!

Kangaroo
Illustration - Animals

A-muigh

’S toigh leinn uile a bhith ag ionnsachadh a-muigh! Eadar càraichean agus busaichean, aibhnichean agus sruthain, chan fhada gus am bi thu a’ bruidhinn sa Ghàidhlig air ionnsachadh a-muigh. Tha tòrr òrain ùra ri ionnsachadh cuideachd!

Illustration: Boy gardening
Teacher with kids

A’ bhodhaig

Nach ionnsaich sinn na faclan Gàidhlig airson bruidhinn air a’ bhodhaig! Coinnichidh tu creutair à fànas agus ròbot. Saoil dè an t-òran as fheàrr a chòrdas riut? Tha mòran ann dhiubh!

Snowman
Parts of the body

Sìde

’S toigh leinn uile a bhith a’ bruidhinn air an t-sìde. Ann an ùine ghoirid thèid agad air òran airson gach seòrsa sìde a sheinn. Le sin, bidh òran agad airson gach latha! Splis, splais!

Snowman
weather-divider

Àireamhan

1,2,3… Tòisich! Saoil cia mheud losgann a tha a’ leumadaich? Saoil cia mheud teadaidh a tha air an leabaidh? Am faic thu cia mheud ugh a tha anns a’ bhasgaid? Bidh thu a’ cunntadh sa Ghàidhlig mus seall thu riut fhèin.

Snowman
Number balloons

Aodach

Dè a bhios oirnn an-diugh? Lèine-t? Geansaidh? Còta?

Snowman
Clothes line

Dathan

Ionnsaich mar a sheinneas tu gu bheil thu a’ dràibheadh tractar uaine, agus gu leòr eile!

Coloured Balloons
Coloured hands graphic

A’ Chàisg

Trobhad còmhla ri Jackie agus ionnsaich mar a chomharraicheas tu an t-àm sònraichte seo le òrain ùra. Saoil cò aig a tha uan agus cò aig a tha basgaid uighean? Trobhad ’s gheibh sinn a-mach!

Easter Bunny
Easter Eggs

Seall an Sneachda

Obh! Obh! Tha e fuar an-diugh! Thig agus tog bodach sneachda comhla ri Jackie!

Snowman
Snowflakes

Oidhche Shamhna

Bu! Saoil cò air a tha ad bhiorach? Saoil cò aig a tha peapag? Tiugainn còmhla ris a’ chloinn ’s iad a’ dol a-mach ann an èididhean Oidhche Shamhna. Ionnsaich òrain ùra cuideachd!

Halloween characters
Halloween elements